Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Chróścinie Nyskiej

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Dragongaz Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Chróścinie Nyskiej

Oświadczamy, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ  KWPSP oraz WIOŚ otrzymał zgłoszenie Rozlewni Gazu Płynnego jako Zakładu Dużego Ryzyka, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo Ochrony Środowiska.

Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Chróścinie Nyskiej posiada zabezpieczenia w postaci: całodobowy monitoring wizyjny, systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych, system wyłączników awaryjnych rozlokowanych i oznakowanych w pięciu punktach zakładu, pompy elektryczne systemu pożarowego wraz agregatem prądotwórczym awaryjnym, system działek wodnych do ochrony newralgicznych obiektów rozlewni gazu, instalacje zraszaczowewhali nalewu butli gazowych , oraz syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi. W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji p-poż, to jest działek wodnych oraz instalacji zraszaczowej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu oraz rurociągach zasilających punkty przeładunkowe i hale nalewu butli, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomione zostaną odpowiednie służby dyżurne pod numerem 112, w tym: PSP , Ochotnicza SP, Policja, Pogotowie WIOŚ i inne niezbędne do efektywnego działania w sytuacji zagrożenia.

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern kolejowych oraz samochodowych do zbiorników magazynowych a następnie do cystern samochodowychoraz do rozlewu do butli 11 i 33 kg , gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu,

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3  lub zbiornika magazynowego 107 m3 dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550m: przyległy do zakładu wsi Chróścina Nyska oraz odcinek drogi krajowej nr 401 Grodków-Nysa. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu, oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu,

Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez poinformowanie wszystkich osób znajdujących się w rejonie zagrożenia przez pracowników Rozlewni Gazu Płynnego.

W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Oświadczamy, że pracownicy zakładu przeszkoleni zostali do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.

Oświadczamy, że dla zakładu opracowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Opolu przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Nysie Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy w związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego w Redakach  po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 774313271 w 271 lub 609691694) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 9-15.